YORUMLAYIN

Ziyaretçi GörüşüMassive Blue ~ CSS Horizontal Menu

egitiminsesi

Hangi derse nasil calisilmali

Hangi Dersi Nasıl Çalışmalıyız?

Her dersin test çözme tekniği birbirinden farklıdır. Bu yazıda; Matematik , Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Tarih, Coğrafya ve Yabancı Dil derslerinin nasıl çalışılması ve sınav sorularının nasıl çözülmesi gerektiği konuları ile “Unutma, Hatırlama”, ve “Sınav Teknikleri” hakkında size yardımcı olacak özel yöntemleri sunuyoruz.

Sizden beklediğimiz, bu yöntemleri çok iyi anlayıp, çalışmalarınızı planlı bir şekilde düzelemenizdir. Varsa, yanlış alışkanlıklarınızın yerine, sunduğumuz ve edinilmesi gereken alışkanlıkları koymanız sizlerin yararına olacaktır.

MATEMATİK

NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?

Matematik bilgileri öğrenilirken anlamlı kılınmalıdır. Bunu yapabilmek için de bilgiler nedenleriyle birlikte öğrenilmelidir.

Öğrenim sırasında birey kendi kısaltmalarıyla, kendi yöntemleriyle notlar tutmalıdır.

Birey çok soru çözerek bilgileri kullanma becerisi kazanmalıdır.

Yeni bilgiler öğrenilirken eski bilgiler kısaca tekrar edilmelidir.

Sınav yaklaştıkça genel tekrarlar yapılmalıdır.

SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?

Sorular dikkatli okunmalı ve tüm veriler kullanılmalıdır.

Soru çözülürken herhangi bir aşamadaki sonuç yanıt olarak alınmamalı, işlem sonuna kadar yapılmalıdır

Sınav anında telaşı önlemek için öğrenci kendisine kolay gelen sorulardan başlamalıdır.

GEOMETRİ

NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?

Önce bilgi eksikliği tamamlanmalıdır. Konuyla ilgili tanımlar ve kurallar öğrenilmelidir.

Bol soru çözülürken hız ve pratik arttırılmalıdır.

Geometri dersi çalışırken öğrenci sabırlı olmalıdır.

Geometri dersindeki örnekler basitten zora doğru çözülmelidir.

SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?

Problemin içindeki küçük özelliklere dikkat edilmelidir.

Sorunun çözümünü kolaylaştırmak için ilgili bütün veriler şekil üzerinde gösterilmelidir.

Sorudaki bütün veriler kullanılmalıdır.

Geometri sorusuyla ilgili tüm veriler şekil üzerinde işaretlenmemişse cevap da ortada demektir. Bu nedenle şekil dikkatle incelenmelidir.

FİZİK

NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?

Öğrenci önce dersi derste dikkatlice dinlemeli, dersten sonra tekrar yapmalı sonra da soru çözmeye geçmelidir.

Fizik dersi üç doğruya hitap ettiği için öğrenci çalışırken görme, duyma ve dokunma duyularından en az ikisini kullanmalıdır.

Öğrenci konunun detaylarını çalışmadan önce, konunun ana başlıklarını ve alt başlıklarını kavramalıdır.

Öğrenci dersi iyi dinlemeli ve devamsızlık yapmamalıdır.

Öğrenci sabırlı olmalıdır. Konu işlendikten sonra sorular hemen yapılamayabilir. Bu nedenle verilen test ve ödevler mutlaka yapılmalıdır.

Öğrenci doğru bilgiyi edinmeye ve bu doğru bilgiyi doğru bir ekilde gözlemleyerek yorumlamaya çalışmalıdır.

SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?

Soruyu çözmeden önce metin çok iyi okunup anlaşılmalıdır. Soru anlaşıldıktan sonra çözüme geçilmelidir.

Verilenler bir kenara yazılmalı ve gerekirse şekil çizilmelidir. Daha sonra uygun formül ve bilgileri kullanarak dikkatlice soru çözülmelidir.

Soruda verilen olay mümkün olduğunca yaşanmalı (hayal edilmeli), bu da uygun bir şekilde desteklenerek çözüm şekli belirlenmeli ve çözüme gidilmelidir.

Öğrenci, soruları daha önceki sorulara benzeterek çözmeye çalışmamalı, onun yerine sorunun ilgili olduğ konu hakkındaki bilgilerini yorumlamalıdır.

Soru çözerken yaşanan başarısızlık öğrenciyi yıldırmamalı, öğrenci soru çözmeye devam etmelidir.

KİMYA

NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?

Kavramlar iyi anlaşılmalıdır. Bir kavram veya bilgi tam öğrenilmeden kesinlikle bir başkasına geçilmemelidir.

Anlaşılmayan konular öğretmene hemen sorulmalıdır. Daha sonra bu konularla ilgili soru çözülmelidir.

Zorlandığınız tüm konuları iyice öğrendikten sonra problem çözmeye geçiniz.

Kimya konuları ezberlenmemelidir. İşlenen konular anında somut örneklerle açıklanmalıdır.

Öğrenci işlenmiş konuları örneklerle açıklayabilmelidir. Bunu yapabilmek için de konuları örneklerle çalışmalıdır.

Soruların genelde sayısal ağırlıklı değil de yorum ağırlıklı olduğunu unutmamalıdır.

SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?

Sorunun köküne dikkat edilmeli (....olabilir, ......kesinlikle doğrudur, ......oda koşulunda, .............normal koşul gibi.)

Bütün kelimeler üzerinde durulmalı, tüm veriler kullanılmalıdır.

Önce soru kökü okunmalıdır. Daha sonra soru köküyle ilgili bölüm okunmalıdır.

BİYOLOJİ

NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?

Biyoloji öğretmen rehberliğinde çalışılması gereken bir derstir. Bu nedenle ders derste öğrenilmelidir. Öğrenci dersi dikkatle dinlemeli ve gerekli notları almalıdır.

Aynı gün tekrar yapmalıdır. Testler verildiği günde çözülmelidir.

Bu ders, şekil ve şemalarla çalışılmalıdır. Çalışırken özet çıkarılmalı, terimler unutulmamalıdır.

Resim olmadan bir konunun anlatılması ne kadar zorsa anlaşılması da o kadar zordur. Bu nedenle anlamayı kolaylaştırmak için resimlerle çalışılmalıdır

Bilgilerin kalıcılığını arttırmak için konularla ilgili yapılmış deneyleri okumak da faydalıdır.

Öğrenci konuyu iyice anladığına inandığı zaman bu konuyu pekiştirmek için sorulara yönelmelidir.

Biyoloji konuları birbiriyle bağlantılı konulardır. Bir konu iyice anlaşılmadan yeni bir konuya geçilmemelidir.

Biyoloji soruları birgiyle birlikte yorum da gerektirdiğinden bol soru çözülerek yorum yeteneği kazanılmalıdır.

SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?

Biyoloji sorusu çözülürken önce soru cümlesi, daha sonra anlatım metni okunmalıdır. Böylece zaman kaybedilmemiş olur.

Sorularda anahtar kelime aranmalıdır. Anahtar kelime sorunun çözümünde ayırt edici nitelikte olan kelimedir.

Sorular çözülürken sadece bir konu düşünülmemeli, konular arasında bağıntılar kurularak sorular çözülmelidir.

TÜRKÇE

NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?

Türkçe sorularının % 68’i anlam, %34’i bilgiyi yorumlama sorularıdır. Bu nedenle öğrenci bol kitap okumalı ve gazete dergi makalelerini yorumlamalıdır.

Bol soru çözmelidir. Soru çözme işi zevkli bir uğraş haline getirilmelidir.

Yeni öğrenilen konularla ilgili testler bir gün sonra mutlaka çözülmelidir. Öğrenci konuyu gerçekten öğrenip öğrenmediğini ancak o zaman görebilir.

Sınav gününe kadar her gün , bir ders seansında 20 soruyu geçmemek koşulu ile paragraf soruları çözülmelidir.

Paragraf soruları çözülürken, doğru cevap göz önünde bulundurularak, yapılan yanlışın neden yapıldığı araştırılmalıdır.

SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?

Uzun paragrafı sorulardan ürküp sıkılmayınız. Çünkü bu sorular kolay sorulardır ve cevap paragrafın içine sıkıştırılmıştır.

Sözcük – anlam sorularında sözcük tek başına düşünülmemelidir. Sözcük cümlede anlam kazandığı için cümle okunmalıdır.

Cümle – anlam sorularında comlenin anlamı çerçevesi çok iyi belirlenip dışına çıkılmamalıdır.

Cümle çok iyi anlaşıldıktan sonra şıklara geçilmelidir. Önce soru kökü okunmalı, sonra soruyla ilgili bölüme geçilmelidir.

Paragraf sorularında “ana fikir” isteniyorsa cevap genellikle ya paragrafın başında ya da sonundadır.

TARİH

NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?

Konuların ezberlenmesi yerine, olaylar arasında neden – sonuç ilişkisi kurarak yorumlama ve düşünme yeteneği geliştirilmelidir.

Tarih dersinde konuyu küçük parçalara bölerek öğrenmmek daha doğrudur

Ders esnasında not tutulmalıdır.

Şu ifadelerle yada bunlara benzer ifadelerle başlayan cümleler özellikle not edilmelidir :

Bundan dolayı…….özetle…… tekrar ediyorum….. gibi.

Konular dersten sonra ayrı gün içinde tetrar edilmelidir.

Tarih dersinde tetrar, anlatılarak önemli noktalar yazılarak yapılmalıdır.

SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?

Soruları yorumlarken olayların geçtiği dönemin koşullarını düşünün.

Soruları dikkatle okuyun, soru köküne dikkat edin ( olumlu – olumsuz ).

Olaylar arasında neden – sonuç ilişkisini görebilmeniz soruyu çözmenize yardımcı olacaktır.

COĞRAFYA

NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?

Coğrafya dersi, bilgileri ezberlemekten çok coğrafi olayları oluş biçimleri, dağılış ve sonuç ilişkileri içerisinde öğrenerek çalışmalıdır.

Okuduğunuz bilgileri mümkünse bir şekil üzerine aktarın. Bu durum öğrendiklerinizi kullanabilme yetinizi artıracak ve soruların çözümünde kolaylık sağlayacaktır.

Bu dersi çalışırken, yapılması gereken bir başka yöntem ise harita kullanmaktır. Bu alışkanlık coğrafyanın temeli olan “nerede? sorusuna cevap bulmanızı sağlayacaktır.

Coğrafya dersi ile ilgili olarak doğru değerlendirmeler yapabilmek için çalışırken ya da soruları çözerken sahip olduğunuz tüm bilgilerinizi kulanın.

SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?

Coğrafya soruları öğrencilerin okuduklarını anlayabilme ve bu bilgiler ışığında grafikleri yorumlayabilme yeteneğini ölçer.

Grafik sorularında (gece – gündüz, gölge boyları v.b. ) soru kökünde verilen noktaların nerede yer aldığı belirlenmeli ve buna uygun olarak karar verilmelidir.

İklim bilgisi, nüfus , ekonomik coğrafya gibi konularla ilgili grafiklerde ise, verilen değişkenler dikkatle incelenip bir sentez yapılmalı ve doğru şık işaretlenmelidir.

FELSEFE

NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?

Felsefe soyut bir derstir. Felsefî disiplinleri ve o düşünürlerin görüşlerini bilmek gerekir.

Felsefî terminolojiye hakim olmak gerekir. Örneğin soru “Emprsist bir filozof olan….. “ diye başlarsa emprizmin ne olduğunu bilmemiz paragrafı doğru yorumlamamızda yardımcı olur.

Bu dersi çalışırken ezberden kaçınmak gerekir.

Anlama, kavrama ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi için soru çözme üzerinde yoğunlaşmalıdır.

SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?

Felsefe soruları, cevabı içinde sorulardır.

Paragraf veya anlatımı çok iyi okumamız ve anlamamız gerekir.

Soru kökünün iyi anlaşılması gerekir. (…….anlaşılamaz, …..çıkarılamaz, ………. Ulaşılamaz, …….ulaşılabilir… gibi )

Doğru seçeneği ararken, verilen bilgilere göre yorum yapın, kendi duygu ve düşüncelerinizi katmayın.

Hiç tanımadığınız düşünür, isim veya kavramlarla karşılaştığınızda soruyu yanıtlayamayacağınızı düşünmeyin. Yanıtın paragrafın içinde bulunduğunu unutmayın.

YABANCI DİL

NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?

Yabancı dilde iki çeşit soru tipi olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi dilbilgsi ve kelime bilgisi sorularıdır. Bu soruları yanıtlayabilmek için dilbilgisi kuralları ile bol miktarda kelimenin bilinmesi gerekir. İkinci tipteki sorular ise anlama ve anladığını yorumlamaya yönelik sorulardır. Bu soruları yanıtlayabilmek için de bol miktarda kitap okumak gerekmektedir.

Çalıştığınız konuda bilmediğiniz tüm sözcük ve deyimlerin anlamlarını, o konuya ayırdığınız zaman dilimi içinde öğrenin. Biriktirmeyin. Öğrendiklerinizi kullanın, etkin olsun.

Çok okuyun, okumak için sizin seviyenize uygun kitaplar seçin .

Kelime ve gramer çalışmasını bütün bir yıla yayın.

Özellikle sınava 3 ay kala bol miktarda test sorusuyla öğrendiklerinizi pekiştirin.

SORULARI NASIL ÇÖZMELİYİZ ?

ÖNCE SORU KÖKÜNÜ OKUYUN. Sorunun sizden ne istediğini dikkatlice okuyarak anlamaya çalışın.

Paragraf sorularını dikkatlice okuyunuz ve unutmayınız ki bu tip sorularda cevap paragrafın içindedir.

Sözcük – anlamı sorularını yanıtlarken sözcüğün cümle içindeki anlamını göz önünde bulundurunuz.

Şıklara geçmeden önce cümleyi çok iyi anladığınızdan emin olun.

Cümle – anlam sorularında cümlenin anlamını kavramaya çalışınız. Kendi yorumunuza göre değil cümlenin verdiği anlama göre soruyu yanıtlayınız.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol